KULTUURIPÄRANDI SPETSIALIST LÕUNA REGIOONIS (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TEENISTUJA ASENDAJA, 0,5 KOORMUSEGA)

Karula rahvuspargi külastuskeskus Valgamaal
Avaldati: 10.01.2018 Tähtaeg: 23.01.2018

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning –kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.


Ametikoha eesmärk:
Looduskaitseseadusest tulenevate kultuuripärandiga seotud ülesannete täitmine.

Tööülesanded:
• korraldab rahvuspargi koostöökogu, kogukonna ja muude huvigruppide koostööd Karula rahvuspargis;
• osaleb kultuuripärandit mõjutavate planeeringute jm dokumentide menetlemisel ning arengukavade koostamises;
• korraldab kultuuripärandi objektide andmebaasis info täiendamist ja süstematiseerimist;
• korraldab kultuuri- ja looduspärandi objektide tutvustamist ning vastavaid koolitusi ja teabepäevi;
• osaleb rahvusvahelises rahvusparkide koostöö korraldamises ja rahvusparkide töögrupis;
• nõustab pädevuse piirides kultuuripärandi väärtust omavate objektide konserveerimist, restaureerimist;
• korraldab Karula rahvuspargi kodulehe info uuendamist ja täiendamist;
• teeb koostööd vastava teemaga seotud asutuste ning valitsusväliste organisatsioonidega;
• teavitav avalikkust, kirjutab artikleid ning peab ettekandeid oma valdkonnas.Kandidaadilt eeldame:
• kõrg- või eriharidust valdkonnaga seotud erialal;
• oma tegevusvaldkonna õigusaktide tundmist; kultuuripärandi kaitsepõhimõtete tundmist;
• eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust;
• hea suhtlemisoskust, sh oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; hea töövõimet, sh võimet stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras; kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sh suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest; intellektuaalset võimekust, sh olulise eristamise oskust ning analüüsivõimet.


Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast, loomingulist ja mitmekesist tööd;
• vaheldusrikast töökeskkonda võimalusega liikuda palju ringi looduses;
• eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis;
• sõbralikku meeskonda.

Asukoht: töö tegemise koht Ähijärve kontor, tööpiirkond Lõuna regioon
Tööaeg: osaline ja tähtajaline (asendaja lapsepuhkusel viibijale)
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töötasu 400€ (bruto)
Kontaktisik: Kaili Viilma, Sigrit Meister
Lisainfo telefonil 505 1955 või 5693 4626
Internetiaadress www.keskkonnaamet.ee


Kandideerijal palun esitada essee oma nägemusest, mida ja kuidas peaks kultuuripärandi spetsialist regioonis laiemalt ja rahvusparkides täpsemalt tegema. Kandidaadile annab eelise piirkonna väga hea tundmine.

CV koos motivatsioonikirja ja esseega palume saata hiljemalt 23. jaanuariks 2018 e-posti aadressile cv@keskkonnaamet.ee.

1 kandideerimise lõpuni

Kandideerimiseks täida väljad:

Logi sisse